نحوه محاسبه سود و اقسط وام بانکی طبق قانون بانکداری اسلامی در ایران

www.iranianacc.com/show/?id=20

کد مطلب : 20  

در این مطلب نحوه چگونگی محاسبه سود در وامهای بانکی و موسسات مالی اعتباری طبق قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی میگردد .

حسابداری ایرانی

iranianacc.com  

نسخه ویژه چاپ

powered by : www.monazam.ir


 

 

متداولترین فرمول در سیستم بانکی ایران برای محاسبه سود بانکی عبارت است از : 

 1 - ( مبلغ اصل وام * ( تعداد اقساط وام +1) * نرخ سود ) / 2400 = سود وام دریافتی ارائه شده به متقاضی 

2 - مبلغ اصل وام + سود وام دریافتی ارائه شده = اصل وام و بهره 

3- اصل وام و بهره  / تعداد اقساط = اقساط ماهیانه 

تذکر : در بعضی از قرار دادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان ( با توجه به مفاد قرار داد ) قرارمیگیرد ، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند ، در بعضی از این قرار داد ها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قرار داد ها مبلغی ثابت است ، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرار داد میباشد :  متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام ، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد . 

تذکر : اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام ( ماه ) استفاده گردد نتیجه بر عدد 2400 تقسیم میشود ، اما اگر مدت

روزانه ( مثال = 365 روز ) لحاظ شد باید حاصل را بر 36500 تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد .